Planet Earth
Planet Earth
 
 
 
 
 
  
De Schepping:  Een Paradijs.
 
In de tijd dat God, de HEER, aarde en hemel maakte, 5 groeide er op de aarde nog geen enkele struik en was er geen enkele plant opgeschoten, want God, de HEER, had het nog niet laten regenen op de aarde, en er waren geen mensen om het land te bewerken;* 6 wel was er water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloeide. 7 Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.

8 God, de HEER, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. 9 Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad.

10 Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit. Verderop vertakt ze zich in vier grote stromen. 11 Een daarvan is de Pison; die stroomt om heel Chawila heen, het land waar goud gevonden wordt. 12 (Het goud van dat land is uitstekend, en er is daar ook balsemhars en onyx. ) 13 De tweede rivier heet Gichon; die stroomt om heel Nubië heen. 14 De derde rivier heet Tigris; die loopt ten oosten van Assyrië. De vierde ten slotte is de Eufraat.

15 God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken. 16 Hij hield hem het volgende voor: ‘Van alle bomen in de tuin mag je eten, 17 maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. ’
 
Genesis 2 : 1 - 17
 
 
 
 
 
 
 
Gods schepping is Zijn schilderij
door Hem gesierd met warme kleuren.
Zij toont zich rijk aan u en mij
als levend wonderlijk gebeuren.
Het groen der aard het blauw der zee
toont ons haar allermooiste tinten.
God voert ons door Zijn wereld mee
naar ’t woud van groene terebinten.

Gods hand wijst ons op de natuur
en toont aan ons de schoonste dieren.
In tinten kleurrijk en zo puur
die ’t levend schilderij doen sieren.
God wijst ons naar de hoogste top
de bergen met besneeuwde flanken.
Hij neemt ons mee de heuvels op
maakt ons attent op vogelklanken.

Elkeen die ’t schilderij beziet
moet wel in stilt’ verwonderd zwijgen.
Voor wat de Schepper aan hem biedt
en wat wij uit Gods hand verkrijgen.
Want rentmeesters zullen wij zijn
die aangesteld over Gods gaven.
Getrouw aan Gods gestelde lijn
zich richten naar ’s Heren maatstaven.

Dit schilderij van Gods palet
de arbeid van Zijn Geest Zijn handen.
Daarin heeft Hij ons neergezet
verbonden door Zijn liefdebanden.
Hij schonk ons d’ aarde als bezit
haar te bewerken te bewonen.
Om van ’t ons aangereikt bezit
de Heer de rijke vrucht te tonen
.
 
 
Justus van Tricht
 
 
 
 
 
De Schepping God's.

Vader, als ik
naar Uw Schepping kijk,
dan voel ik mij nietig
maar ook rijk !
Boom-vogel,
 bloem-vlinder,
 zonder tal,bevolken met
hun kleurenpracht 't dal.

Men zingt en fladdert
 in eigen taal,
over Uw Goedheid
voor allemaal.
Er komt geen eind
aan hun mooi gezang,
zij doen dit allen,
een leven lang.

Wanneer een eind komt
 aan hun leven,
worden zij aan
'd aard terug gegeven.
Zij zijn tot voedsel
van de wormen,
die wortels van
de boom omvormen.

De boom ontvangt
voedsel voor zijn tak,
en vormt weer
een prachtig bladerdak.
In de schaduw
van dit gebeuren,
zit ik, genietend
van de kleuren.

Vanaf een
eikenhouten bank,
Breng ik de Grote Schepper
eer en dank !
 
Bron: onbekend
 
 
tropical.gif Animated Water image BlueOpal7
 
 
Paradijs op aarde
 
Paradijs op aarde.
Van zeer grote waarde.
Kan niet alles beloven.
En bekost stofen.

Bloemen in je haar.
Vriendelijk gebaar.
heerlijk zingend door de lucht.
Alsof ik even vlucht.

Paradijs op aarde.
Waar we al het mooie bewaren.
Genieten van de zondeloze lucht.
Weg kruipen voor realiteit.
Ik vlucht!!!
 
 
 
 
 
Animated wallpaper, screensaver 240x320 for cellphone
 
 
 
Paradijs
 
Ik heb het paradijs gezien
in al haar glorie en al haar rijkdom
Eventjes werd ik één met haar,
eventjes later was de tijd om

Langzaam gleed ik weg
langs de wijzers van de klokken
Mijn lichaam werd een hagelsteen
omringd door witte vlokken

Ik heb het paradijs gezien
...maar niemand wil me geloven
Ze stoppen me vol met giftige pillen
die m'n zintuigen verdoven

Maar het paradijs was echt
nog veel echter dan dit leven ooit zal wezen
Eventjes werden de poorten geopend
die uit de grond waren verrezen

Onze adem was zilver en goud en brons
woorden dreven in wolken van dons
Engelen susten me zachtjes in slaap
Tot de goede hoop voor me weg werd gekaapt

'Ik heb het paradijs gezien, mijn ogen omarmen geen leugens
Verrukt als een vlinder,
fladderde ik vrolijk door de open velden van vreugde

Ik heb het paradijs gezien
en nu moet ik daar voor betalen
Tot in de eeuwigheid wacht ik op de dag
dat de engelen me weer komen halen.

door: PeterBezemer
 
 
Animated wallpaper, screensaver 240x320 for cellphone
 
   
Animated wallpaper, screensaver 240x320 for cellphone
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Animated wallpaper, screensaver 240x320 for cellphone

God verlaat je nooit
Er zijn momenten dat je Gods liefde en goedheid
heel sterk kunt ervaren en dat je echt het gevoel hebt
dat je dicht bij Hem bent.
Dat is het mooiste wat er is.
God is heel echt en je kunt heel diep
en heel krachtig zijn aanwezigheid ervaren,
door de heilige Geest.
Maar er zijn ook tijden dat je het gevoel hebt
dat je helemaal niet zo dicht bij God bent.
 
Weet je dat Jezus Christus dat gevoel ook kent?
 
God is mens geworden in de persoon van Jezus Christus.
Hij noemde Zichzelf niet Zoon van God,
hoewel Hij dat wel is!
Maar Hij koos voor een heel andere benaming,
om Zichzelf te omschrijven.
De naam die Hij koos voor Zichzelf
laat zien hoe het hart van Jezus is naar ons toe.
 
Hij noemde Zichzelf de MENSENZOON.
 
Dat is heel frappant.
Hij is de Zoon van God.
Hij is het Woord van God, dat altijd bij God was
en dat God IS, zegt de Bijbel.
Hij is God die mens werd.
 
Hoe wonderlijk dat ook klinkt, het is toch de werkelijkheid.
Zelfs al zou de hele wereld roepen dat het niet zo is,
toch is het de realiteit.
 
Veel mensen maken zichzelf vanalles wijs
om God uit hun leven te bannen.
Heel wat grote monden
doen alsof ze de waarheid in pacht hebben en doen alsof ze heel slim zijn.
Maar het maakt niet uit wat de mens
in zijn zelfverzonnen verzinsels zegt en denkt.
God is God en Hij is wie Hij is.
Los van wat de heel mensheid zou kunnen denken en vertellen.
 
Jezus Christus, Gods Zoon werd mens.
Of de mensheid het nu wil toegeven of niet.
En Jezus Christus is gekomen om de mensen
terug bij de Vader te brengen.
Want God noemt Zichzelf een Vader.
 
Doordat Jezus mens geworden is, 
heeft God ons laten zien hoeveel Hij van ons houdt.
 
 
En het meest wonderlijke van al is
dat Jezus als mens in elk opzicht,
op elke mogelijke manier de pijn, het lijden,
de verleidingen van het leven als mens heeft ervaren,
net als wij.
 
Dus ook het gevoel dat God heel dichtbij is,
maar ook het gevoel dat God heel VER is...
Want toen Jezus aan het kruis hing
en vol angst uitriep naar zijn Vader:
 
Mijn God, mijn God; WAAROM HEBT U MIJ VERLATEN???????
 
 
Hij was een offer geworden voor de mensheid
die al de duisternis, alle fouten van de mensheid op Zich nam.
Door die intense duisternis werd Hij gescheiden
van zijn Vader die puur LICHT is.
 
Hij voelde zjn Vader niet meer.
Maar was God van Hem weg?
Neen.
Integendeel...
 
Want enkele dagen later TILDE GOD HEM OP
en werd Hij door de Geest van God
opgewekt UIT DE DOOD!!!
Zo 'ver' was God van Hem...
 
En toch schreeuwde Jezus het uit
toen Hij aan het kruis hing:
 
WAAROM HEBT U MIJ VERLATEN???
 
Waarom?
Dat gevoel ken je vast ook wel.
Maar God is er wel.
Als je je hart afstemt op God,
kun je op den duur weer gaan beseffen
dat je niet door God verlaten bent.
 
Weet je, als je echt van God verlaten zou zijn,
zou je DOOD zijn.
Want het woord DOOD betekent eigenlijk:
SCHEIDING VAN GOD DIE LEVEN IS.
Dat is het meest verschrikkelijke wat er is.
 
Daarom zegt de Bijbel over mensen die God niet kennen,
dat ze DOOD zijn. Ze leven lichamelijk wel,
maar hun geest is dood.
Ze kennen God niet.
Wat wij dood noemen, het overlijden van een mens,
dat is slechts de dood van je lichaam.
Maar de echte dood, de meest vreselijke ervaring die er is,
is als je de TWEEDE DOOD ONDERGAAT, waar Jezus over spreekt.
Dat is een onomkeerbare volkomen eeuwige verwijdering van God.
Dat is pas van God verlaten zijn.
 
Jezus zei:
Ik ben gekomen opdat je LEVEN ZOU HEBBEN
en wel in overvloed.
 
Het mooie aan dat leven is dat Jezus erover zei:
"Het eeuwige leven bestaat hierin, dat mensen U kennen,
de enige ware God en uw Zoon die U gezonden hebt"
(Johannes 17:3)
 
GOD IS LEVEN en als je Hem wilt kennen,
zul je ook het LEVEN ONTDEKKEN.
 
 
GOD ONTFERMT ZICH OVER JE
Laat je niet door je gevoel bedriegen.
Als je echt ver van God zou zijn,
zou je dit niet lezen. Het feit dat je dit wilt lezen
laat zien dat God je trekt tot Hem.
Dus ben je veel dichter bij Hem dan je gevoel je vertelt.
 
God is bezig in jou
en je zult zien dat Hij je niet verlaten heeft.
 
Elk mens gaat door tijden heen van strijd, pijn
en utidagingen. Het lijkt dan soms of God boos is
of tegen je is, omdat je niet de grote zegen
lijkt te ervaren die je verwacht van Hem.
 
Maar God is niet tegen je.
Hij is JUIST DICHT BIJ JE.
De Bijbel zegt dat God op twee plaatsen woont: 
 
"De Heer is boven alles verheven,
Hij woont in de hemel, voor altijd,
zijn naam is heilige God.
Hijzelf zegt: ‘Ik woon in de hemel,
ongenaakbaar, maar ook bij wie verdrukt worden,
bij wie gering zijn.
Ik zal hen opbeuren en nieuwe moed geven"
(Jesaja 57:15)
 
Dat is heel bijzonder.
Het laat het hart van God zien. 
Hij ontfermt zich met alles wat Hij is
over hen die het moeilijk hebben
en die Hem oprecht zoeken.
 
 
GOD IS TROUW, DOOR ALLES HEEN
 
 
God laat me keer op keer op keer op keer zien
dat Hij heel dicht bij me is.
Soms ervaar ik Hem heel sterk,
en dat is echt heerlijk.
 
Maar er zijn dagen dat ik echt denk:
Heer, waar in hemelsnaam bent U?
Ik voel me zo beroerd...
 
Maar het is juist in die tijden dat je wortels krijgt in God.
Als je gevoel je wijsmaakt dat God ver is,
maar als je leert om van je menselijke beperkte,
onjuiste gevoel over te schakelen op Gods WOord.
 
Als je leert dat GOD VEEL MEER IS DAN JOUW GEVOEL.
 
GOD IS TROUW.
 
Waar je ook doorheen gaat.
Al hebben mensen je verlaten
en heb je het gevoel dat iedereen je in de steek gelaten heeft.
 
Jezus heeft dat gevoel meer gekend dan wie ook.
Hij verloor iedereen die Hem ooit na aan het hart had gelegen.
Zijn beste vrienden verlieten Hem op het ogenblik
dat Hij hen het meest nodig had.
 
Hij beantwoordde niet aan hun eisen
en toen hetmoeilijk werd voor Jezus,
werd het moeilijk voor hen en ze vluchten alle kanten op...
 
Ze verloochende Hem zelfs.
De ene dag zeiden ze: U bent alles voor ons.
De andere dag zeiden ze tegen de mensen:
Ik ken die Jezus niet!
 
Ik weet dat ikzelf ook Jezus zou in de steek gelaten hebben,
toen Hij ineens gevangengenomen werd
en die gemene soldaten met hun getrokken zwaard
Hem in het holst van de nacht omsingelden.
 
Dat is niet niks!
Maar God verliet zijn Zoon niet.
 
Als jij je leven hebt gegeven aan Jezus,
ben je ook een kind van de Vader geworden.
Dan ben je zijn zoon of dochter,
dankzij de Geest van God.
 
En dan is God ook EEUWIG BIJ JOU!!!
Zelfs al ben jou ontrouw, HIJ IS TROUW,
zegt het Woord van God.
 
En wat mooi is, is dat Jezus van zijn vrienden bleef houden,
zelfs al lieten ze Hem vallen op het moment
dat Hij in nood verkeerde.
 
God is veel groter
dan wat er ook maar kan gebeuren in je leven.
Jezus bouwde op zijn Vader.
Dat is jouw en mijn voorbeeld.
 
Hij werd verraden door die mensen
die Hem het meest aan het hart lagen.
Dat is bijna het ergste wat je kan overkomen.
Het gevoel dat God je ook nog eens verlaat
is dan nog een heel niveau erger.
 
Maar God is niet zo ver
als je gevoel je wil wijsmaken.
 
HIJ VOELT MET JE MEE.
 
Niet aleen de Vader, maar denk eens aan Jezus!
Hij is mens geworden en Hij heeft alles
veel meer ervaren dan jij.
En Hij is je weg naar vergeving.
Naar vergeving van hen die je gekwetst hebben,
meer dan woorden kunnen omschrijven.
 
HIJ IS DE VERLOSSER.
 
Laat je niet bedriegen door je verleden
of je gevoel of je gedachten of wat mensen zeggen.
 
Je Vader is vol genade.
Hij is vol ontferming.
Hij is TROUW.
Hij is je Vader.
Hij is het LEVEN.
 
Als je blijft vertrouwen op Hem,
zal Hij je weer laten juichen, als nooit tevoren.
 
HIJ VERLAAT JE NOOIT!!!
 
Vertrouw Hem, die zijn leven heeft gegeven,
opdat jij in eeuwige intieme eenheid met Hem zou zijn.
 
@David Sorensen

Real Life

 

 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl